ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Правото на приватност и заштитата на личните податоци на клиентите претставува врвен приоритет на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

Како членка на Групацијата Виена Иншуренс Груп, ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД  Скопје (Друштвото) посветува особено внимание на заштитата на личните податоци во секој сегмент на деловните процеси преку имплементација на стандардите утврдени со законските и подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република Македонија и стандардите кои се утврдени во рамките на Групацијата Виена Иншуренс Груп.

Оваа Политика на приватност е подготвена како промоција на имплементираниот концепт за заштита на приватноста во  ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, а со цел да се појасни начинот на кој се врши обработката на Вашите лични податоци  при посетата/ регистрацијата како и on-line купување на полиси за осигурување на нашата интернет страница  www.winner.mk

Оваа Политика на приватност се однесува единствено за заштитата на приватноста на личните податоци при посетата/ регистрацијата како и on-line купување на полиси за осигурување на интернет страницата ( во понатамошниот тект – страницата) и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини ниту на Вашата посета на другите интернет страници до кои пристапувате преку нашата страница.

Од аспект на заштита на обработката на личните податоци, Друштвото е Контролор на лични податоци, а субјекти на лични податоци се сите клиенти при посета/регистрација на нашата веб-страницата на која е достапна и услугата за on line продажба на полиси за осигурување.

 

Собирање и обработка на Вашите личните податоци  

При посетата на страницата, Друштвото ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и контакт информации), само доколку доброволно со Ваша согласност ги дадете преку регистрирање на нашата страница, со цел користење на нашите услуги и производи.

Друштвото ги собира, чува и обработува личните и други податоци, преку користење на веб сајтот со регистрацијата за on-line купување на полиси за осигурување на интернет страницата, преку кои се врши лична идентификација на клиентот. Категориите на лични податоци кои клиентот ќе треба да ги внесе при процесот на договарање на осигурувањето односно при процесот на добивање on line полиса за осигувување и рокот за нивно чување се детално утврдени во  Услови, правила и упатство за користење): Оваа политика се однесува на начинот на кој Друштвото ги собира, чува и обработува личните и други податоци, преку користење на веб сајтот при посетата/ регистрацијата како и on-line купување на полиси за осигурување на интернет страницата.

При посета на веб сајтот секој корисник пристапува со одредена ИП адреса која е различна за секој компјутер и се доделува од страна на интернет провајдерите. Друштвото не собира лични податоци за корисниците/посетителите на веб сајтот (освен ИП адресата), освен доколку испратат електронска порака во која доброволно ќе наведат свои лични податоци (име, презиме, контакт информации).

Имајќи ја во предвид основната дејност на Друштвото, користењето на страницата не е дозволено за лица помлади од 18 години.

Во одредени случаи исто така се запишуваат информации во форма на „Cookies“ на Вашиот компјутер.

„Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат во компјутерот на посетителот од страна на web серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на „Cookies“ можат да се користат само за потребите на web услугата и тоа на начин  кој нема да ја загрози Вашата приватност. Политиката за „Cookies“  е достапна на winner.mk/cookies

.

 

Цели за кои се користат собраните лични податоци  

 • Да  ја обезбедиме бараната услуга, односно on line купување на полиси за осигурување  при што се  идентификува корисникот;
 • Да обезбедиме известување за промена на условите и тарифите, воведување на нов вид продукти за клиентите;
 • Да се обезбеди мислење од клиентите во врска со on line продажбата, видовите на осигурување кои ги нуди Друштвото и евентуално за спроведување на анкети, преку поставени прашања до клиентите;
 • Да се  олеснат и проследат пребарувањата на клиентите и барањата за информации при јавување од страна на клиентите во врска со видовите на осигурување;
 •  Реализација на наградни игри и други промотивни понуди;
 • Да се  разгледа можноста за  евентуални  вработувања  доколку клиентите се обратат или аплицираат за работа преку веб-страницата на Друштвото;
 • Помош при појава на  проблем при користењето на производите и услугите,
 • Прикажување на персонализирани содржини и промотивни материјали (реклами) соодветно на интересите на клиентите, врз основа на нивна  изречна согласност

Секогаш кога ќе ја посетите нашата страница, нашиот web сервер привремено го регистрира Вашиот домен и IP адресата на работната единица заедно со уште неколку технички податоци во врска со посетата на страницата како што е активноста  на хардверот, грешки и сл.

 

Дополнително собраните податоци се користат за:

 • Да се создаде анонимна, групна статистика за користењето на нашата веб-страницата, производи, услуги;
 • Да се подобрат постоечките и создадат нови производи и услуги, препораки, реклами и други комуникации;
 • За поддршка за корисници во случај на проблем при користењето на производите и услугите.

Кога се регистрирате онлајн, посебно кога е потребен пренос на строго доверливи информации, Друштвото го заштитува протокот на Вашите лични податоци преку мрежата со HTTPS протоколот за заштита на информации.

Во случај на електронско плаќање за on line полиса за осигурување, ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје нема пристап до податоците во врска со Вашата платежна картичка или сметка во банка, бидејќи тие директно се испраќаат до платежниот процесор на банката преку сигурносна врска помеѓу клиентот и банката, која собирањето, чувањето и обработката на личните податоци на клиентите ја врши согласно законските прописи за заштита на личните податоци во Република Македонија и своите интерни акти со тоа што личните податоци на клиентите не ги задржува, споделува чува или користи за други цели освен за наплата на осигурената премија. Личните податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која истите се собрани. Обработката на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша предходна согласност.

Споделување на Вашите лични податоци со други физички и правни лица, органи на државна власт или други тела

Сите вработени во ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје се обучени да обезбедат целосна заштита и тајност при ракување и обработка на Вашите лични податоци. Вашите лични податоци нема да бидат споделувани со други физички и правни лица, органи на државна власт или други тела, освен во со закон утврдени случаи. Друштвото не врши пренос на лични податоци надвор од територијата на Република Македонија.

 

Доверливост и безбедност

Пристапот до Вашите лични податоци во Друштвото  е ограничен на оние вработени за кои сметаме дека имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци со цел да Ви овозможат да ги добиете бараните услуги или производи. 

Заштита и сигурност

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје ги превзема сите технички и организациски мерки за обезбедување на највисоко ниво на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спечување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална злоупотреба на истите.

Сигурносните процедури на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје се предмет на редовни контроли.

Промена на Политиката за приватност

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје го задржува правото да врши измени и дополнувања на оваа Политика за приватност, за кои измени и дополнувања ќе биде поставено извесување на нашиот сајт  http://winner.mk

 

 Прифаќање на условите

Со користењето на интернет страницата на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје Вие како корисници се согласувате со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате, Ве молиме да не ја користите интернет страницата. Континуираното користење на интернет страницата од Ваша страна следејќи ги измените и дополнувањата на оваа Политика за приватност се смета за Ваше прифаќање на истите.

 

Вашите права

Како корисник на нашата интернет страница, имате право врз основа на писмено барање упатено на надреса Бул.Борис Трајковски број 62, Скопје или барање преку  електронската адреса:  winner@winner.mк

 • да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на нивната обработка и/или
 • да пристапите до Вашите лични податоци и
 • да ги дополните, измените, избришете или да побарате запирање на нивната понатамошна обработка
 • да ги промените Вашите преференци за вршење на директен маркетинг во кое било време преку пристап до веб страницата на Друштвото преку опцијата opt-in/opt-out.

 

Контакт

Доколку имате прашања или предлози од областа на заштитата на личните подаотци, можете да не контактирате на следната електронска адреса:  winner@winner.mk или да контактитрате со Офицерот за заштита на личните податоци на Друштвото на: + 389 (0)2 32 31 631 лок.153.

Електронската адреса од која ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и целата содржина на Вашите барања или предлози, нема да бидат користени за ниту една друга цел освен за одговориме на Вашето барање, прашање односно предлог упатен до нас.

 

Почитувани кленти Ви благодариме за посетата на нашата интернет страница.

ПРОЦЕДУРА ЗА БАРАЊА И СОГЛАСНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ОСИГУРЕНИКОТ КАКО СУБЈЕКТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци, Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во натамошниот текст: друштвото/контролор), врши обработка на лични податоци и/или збирки на лични податоци, односно Друштвото е контролор на определени збирки на лични податоци.

 

Друштвото како контролорот самостојно и/или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци. Кога целите и начинот на обработка се определени со закон или со друг пропис, тогаш контролорот ги обработува личните податоци со цел да се исполнат правата и обврските што произлегуваат од конкретниот закон.

 

Кога податоците се прибираат од субјектот на лични податоци (субјект е секое физичко лице на кое се однесуваат обработените податоци), тој ќе биде информиран за: идентитетот на контролорот и негов овластен претставник во Република Северна Македонија, целите на обработката, корисниците или категориите на корисници на личните податотци, задолжителноста за давање на одговори на прашањата, можни последици од не давање на одговор и постоење на правото на пристап и право на исправка на неговите лични податоци. Друштвото не го информира субјектот на лични податоци ако тој веќе е запознаен со претходно споменатите работи.

Кога податоците не се прибираат од субјектот на лични податоци, Друштвото како контролорот, во времето на евидентирање на личните податоци, а, ако е предвидено личните податоци да бидат откриени на трето лице, најдоцна до моментот кога податоците првпат се откриени, мора да го информира субјектот на лични податоци за: (1) идентитетот на контролорот и на неговиот овластен претставник во Република Македонија, ако го има; (2) целите на обработката; (3) категориите на податоци; (4) корисниците или категориите на корисници на личните податоци и (5) постоењето на право на пристап и на право на исправка на податоците што се однесуваат на субјектот на лични податоци. Контролорот не го информира субјектот на лични податоци ако тој веќе е запознаен со претходно споменатото.

 1. Барање за информации од личен карактер

Согласно член 12 од Законот за заштита на личните податоци, субјектот на личните податоци има право да побара од Друштвото, како контролор, информација за тоа дали се врши обработка на неговите лични податоци, целите и правната основа на обработката на личните податоци и корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци, за личните податоци во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци и логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има влијание врз субјектот на лични податоци.

Контролорот е должен да одговори на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Кога контролорот одговорил на барањето на субјектот на лични податоци, нема обврска повторно да одговори на исто или слично барање на тој субјект, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале шест месеца од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање.

 • Правото за добивање на информација се остварува со пополнување и потпишување на Барање за информации од личен карактер кои ги обработува Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје, кое е дадено во прилог како составен дел на оваа Процедура.
 • Пополнето и потпишано Барање за информации од личен карактер кои ги обработува Друштвото се доставува до Архивата на Друштвото лично или преку пошта на адреса Бул. Борис Трајковски број 62, 1000 Скопје.

 

 1. Барање за запирање на обработката на лични податоци

Согласно член 13 од Законот за заштита на личните податоци, субјектот на личните податоци има

право да побара запирање на обработката на неговите лични податоци доколку истите се обработуваат за извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на контролорот или на трето лице на кое му се откриени податоците или за исполнување на легитимните интереси на контролорот, трето лице или лице на кое податоците му се откриени, освен ако слободите и правата на субјектот на лични податоци не преовладуваат над таквите интереси.

Во наведените случаи, ако барањето е основано, Друштвото како контролор е должно да ја запре натамошната обработка на личните податоци.

 • Правото за запирање на обработката на неговите лични податоци се остварува со пополнување и потпишување на Барање за запирање на обработката на неговите лични податоци кои ги обработува Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје, кое е дадено во прилог како составен дел на оваа Процедура.
 • Пополнето и потпишано Барање за информации од личен карактер кои ги обработува Друштвото се доставува до Архивата на Друштвото лично или преку пошта на адреса Бул. Борис Трајковски број 62, 1000 Скопје.

По приемот на барањето, контролорот задолжително ќе го извести субјектот на личните податоци за своето постапување.

 

 1. Изјава за согласност за користење на личните податоци за цели на директен маркетинг Согласно член 13-а од Законот за заштита на личните податоци, обработката на личните податоци за цели на директен маркетинг е дозволена само доколку личните податоци се обработуваат по претходно добиена согласност на субјектот на лични податоци, освен ако не е поинаку предвидено со друг закон.
 • Обработката на личните податоци за цели на директен маркетинг се остварува со пополнување и потпишување на Изјава за  согласност за користење на личните податоци за цели на директен маркетинг, која е дадена во прилог како составен дел на оваа Процедура.
 1. Барање за повлекување на согласност за користење на личните податоци за цели за директен маркетинг

Согласно член 13-а од Законот за заштита на личните податоци, субјектот на личните податоци има право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства, да ја повлече согласноста за обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг.

За повлекување на согласноста за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг, субјектот треба да поднесе посебно барање.

 • Правото за повлекување на согласноста за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг се остварува со пополнување и потпишување на Барање за повлекување на согласност за користење на личните податоци за цели за директен маркетинг, кое е дадено во прилог како составен дел на оваа Процедура.
 • Пополнето и потпишано Барање за повлекување на согласност за користење на личните податоци за цели за директен маркетинг се доставува до Архивата на Друштвото лично или преку пошта на адреса Бул. Борис Трајковски број 62, 1000 Скопје.

По приемот на барањето, контролорот задолжително ќе го извести субјектот на личните податоци за своето постапување.

 1. Барање за дополнување или изменување на личните податоци

Согласно член 14 од Законот за заштита на личните податоци, субјектот на личните податоци има право да побара, а Друштвото како контролор е должен да ги дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на личните податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со законските одредби.

 

Во случај кога Друштвото ќе утврди дека личните податоци се нецелосни, неточни или неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише, независно од тоа дали субјектот на лични податоци има поднесено барање за дополнување или изменување на личните податоци. За вака извршеното дополнување, измена или бришење на личните податоци, контролорот е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето писмено да го извести субјектот на лични податоци, корисниците на личните податоци или третите лица на кои им се откриени личните податоци, освен ако тоа не е возможно или ако тоа бара несразмерен напор или трошоци.

 • Правото за дополнување или изменување на личните податоци се остварува со пополнување и потпишување на Барање за дополнување или изменување на личните податоци кои ги обработува Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје, кое е дадено во прилог како составен дел на оваа Процедура.
 • Пополнето и потпишано Барање за информации од личен карактер кои ги обработува Друштвото се доставува до Архивата на Друштвото лично или преку пошта на адреса Бул. Борис Трајковски број 62, 1000 Скопје.

 

Доколку има прашања или барања во врска со обработката на личните податоци од страна на Друштвото како контролор, истите да се упатат до офицерот за заштита на личните податоци, преку телефонскиот број +389 2/32 31 631 или преку електронската пошта natasha.nedelkovska@winner.mk

На линковите подолу можете да ги погледнете и симнете Кодексот за работа со лични податоци и Процедурата за повлекување на согласноста за обработување на личните податоци на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

ПРАВИЛА
за заштита на личните податоци при доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување

 1. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

 

Со овие Правила се уредува начинот на обработка и заштитата на личните податоци на клиентите на ВИНЕР, како осигуреници на доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување.

 

За обезбедување на услугата за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување, а со цел да се постапи по барањето на клиентите за да бидат упатени на склучување на договор за осигурување, а со цел давање на најсоодветна услуга, од клиентите како осигуреници ќе бидат побарани повеќе категории на лични податоци, вклучително и здравствени податоци како посебна категорија на лични податоци.

 

Давањето на вистински, точни и целосни податоци, како и благовремено известување за  измените на личните податоци е законска и договорна обврска на клиентите и истото претставува неопходен услов за склучување на договор за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување односно за издавање на соодветна полиса за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување.

 

Евентуалното одбивање односно погрешно и нецелосно давање на бараните податоци може да доведе до тоа на клиентот да не може да му се обезбеди услугата со задоволителен квалитет односно да не може да му се обезбеди услугата воопшто.

 

 1. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Закон – личните податоци на клиентот се обработуваат кога е тоа утврдено со закон (Закон за облигационите односи, Закон за здравствено осигурување, Закон за доброволно здравствено осигурување, Закон за супервизија на осигурување, насоки од Recommendation CM/Res (2016) of the Committee of Ministry to the memner States on the processing of personal helath-related data for insurance purposes, including data resulting from generic tests).

Личните податоци кои се обработуваат врз законска основа, клиентот има обврска сам да ги обезбеди и да ги достави до ВИНЕР. Доставувањето на лични податоци со цел склучување (исполнување) на договор е доброволно здравствено осигурување, но треба да се има предвид дека ако личните податоци кои се неопходни за давање на услугата не бидат доставени од клиентот, тие услуги не ќе може да бидат обезбедени од страна на ВИНЕР.

Договорен, преддоговорен однос – кога за одредена категорија на лични податоци нема законски утврдена основа, основа за нивна обработка може да биде договорниот однос помеѓу ВИНЕР и клиентот.

Согласност - кога за одредена категорија на лични податоци нема законска основа, основа за нивна обработка може да биде изјава за согласност дадена од страна на клиентот.

Легитимен  интерес – личните податоци на клиентот може да се обработуваат врз основа на легитимен интерес на ВИНЕР. За да биде легитимниот интерес правна основа за обработка на

 

личните податоци, треба да преовладува над правата и слободите на клиентот како осигуреник.

 1. КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

Со цел да се реализираат правата и обврските во врска со остварување на доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување, се обработуваат следните категории на лични податоци:

 

Податоци за идентификација

 • Име и презиме
 • Дата и место на раѓање,
 • ЕМБГ
 • Регистарски број на здравствена легитимација
 • Адреса за контакт
 • Телефонски број
 • Електронска адреса

 

Здравствени податоци

 • Податоци за здравствената состојба на клиентот како осигуреник
 • Здравствена документација и друга документација која е соодветна, релевантна и во сразмерен обем за решавање и исплата на штети

 

Клиентот како осигуреник е должен да го извести ВИНЕР за:

 • промена на име или презиме, односно називот на фирмата,
 • промена на адресата на живеење, односно седиштето,
 • промена на трансакциска сметка,
 • промена на телефонски број за контакт,

во рок од 15 дена од денот на настанување на промената.

 

Доколку кај клиентот како осигуреник се променети личните податоци од претходниот став на овие правила, а за тоа не го известил ВИНЕР, ВИНЕР ќе го испрати известувањето кое мора да му го соопшти на клиентот, на адресата на неговото последно живеалиште или седиште или ќе го адресира на последното познато име и презиме, односно назив на фирма. Во случај кога обидот да се достави препорачаната пратка до клиентот нема да биде успешен (поради преселување или одбивање да се прими), ВИНЕР ќе ја смета вратената пратка како уредно доставена и ќе ја депонира во своето седиште. Клиентот се согласува дека вратените недоставени пратки се сметаат за примени од денот на првиот обид за доставување и дека е запознат со содржината на пратката.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

 

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, ВИНЕР во својство на контролор:

 

 • ги обработува личните податоци на клинетот за спроведување на конкретните права и обврски од договорот за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување, каде клиентот е договорна страна или врз основа на барање на клиентот, пред негово пристапување кон договорот,
 • ги пренесува неговите лични податоци во други држави за потребите на реосигурување, решавање на меѓународни штети како и за други потреби на ВИНЕР со цел исполнување на обврските кои произлегуваат од договорот за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување,

 

 

 • бара информации од надлежните државни органи или која било друга надлежна институција за неговите лични податоци (здравствени институции, Фонд за пензиско и инавлидско осигурување, Министерство за труд и социјална политика и др.) и истите ги употребува доколку е тоа потребно за извршување на одредбите од договорот за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување,
 • ги дава неговите лични податоци на користење и на други надлежни институции кои за тоа поднеле писмено барање со образложение за истото, а во врска со извршување на нивните редовни работи во согласност со закон.

 

Личните податоци на клиентот како осигуреник, можат да се обработуваат само за цели на исполнување на правата и обврските од договорот за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување и да се чуваат во законски утврдените рокови.

 

 • ВИНЕР ги обработува личните податоци на клиентот како осигуреник со цел да се процени и утврди премијата на осигурување, за давање на понуда и за склучување на договор за доброволно здравствено осигурување. Оваа обработка на личните податоци се врши врз основа на договор за доброволно здравствено осигурување /полиса. Без собирање и обработка на личните податоци на клиентот, ВИНЕР не е во можност да склучи договор.
 • ВИНЕР ги обработува личните податоци на клиентот како осигуреник (име, презиме, емаил адреса и телефонски број, како и адреса за испраќање на одговор), заради контактирање, доставување на понуди и известување за производите и услугите на осигурувањето. Оваа обработка на личните податоци се врши врз основа на доброволно дадена изјава за согласност на осигуреникот, со пополнување на Формулар кој е објавен на веб страната на ВИНЕР.
 • ВИНЕР ги обработува личните податоци на клиентот како осигуреник (име, презиме, емаил адреса и телефонски број) и за испитување на задоволството на клиентите во тек на траење на договорот за осигурување. Оваа обработка на личните податоци се врши врз основа на доброволно дадена изјва за согласност на осигуреникот.
 • ВИНЕР ги обработува личните податоци на клиентот како осигуреник и за статистички цели заради следење на ризикот во текот на траење на осигурувањето, процена на ризикот при обновување или склучување на идни договори за осигурување, примена на актуарската дејност и откривање и/или спречување на измами во осигурувањето. Оваа обработка на личните податоци се врши врз основа на легитимен интерес на ВИНЕР, при што легитимниот интерес на ВИНЕР за подобрување на производите и услугите на осигурувањето, преовладува над правата и слободите на клиентот како осигуреник.

ВИНЕР ја почитува забраната за правење копија од документот за лична идентификација на клиентот.

Здравствените податоци односно личните податоци кои се однесуваат на здравјето на клиентот се посебна категорија на лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци (чувствителни лични податоци), поради што уживаат посебна заштита, односно подлежат на построг режим на заштита.

ВИНЕР воспоставува заштитни мерки за обработка и чување на здравствените податоци. ВИНЕР ги чува здравствените податоци на клиентот одвоено од другите негови лични податоци.

ВИНЕР врши обработката на здравствените податоци пропорционално со природата и висината на ризикот кој се разгледува.

 

 

 

Само овластено лице може да има пристап до здравствените податоци на конкретниот клиент врз основа на издадено посебно овластување за пристап и обработка на здравствени податоци на клиентот.

Овластеното лице за обработка на здравствените податоци на клиентот, покрај почитување на техничките и организациски мерки за заштита на личните податоци утврдени со документацијата за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци (за основно, средно и високо ниво со оглед дека се посебна категорија на лични податоци), должно е да постапува со зголемено внимание при обработка на здравствените податоци, а со цел да се спречи  неовластено откривање на податоците или пристап до податоците од страна на неовластени лица.

Здравствените податоци на клиентот може да се обработуваат во обем утврден со Прашалникот за здравствена состојба на осигуреникот. Не е дозволено да се собираат други здравствени податоци на осигуреникот, освен оние што се наведени во Прашаникот за здравствената состојба на осигуреникот.

Здравствените податоци на клиентот, можат да се обработуваат само за следните цели:

 

Склучување на договор за доброволно здравствено осигурување - Здравствените податоци кои се собираат преку пополнување на Прашалникот за здравствената состојба на осигуреникот се обработуваат со цел да се утврди премијата за доброволно здравствено осигурување согласно одредбите на Законот за доброволно здравствено осигурување, односно за да се оцени осигурителното покритие согласно одредбите на Законот за супервизија на осигурување.

 

Решавање на штети - Во случај на настанување на штета, а со цел оценување на степенот на оштета, се собираат здравствени податоци кои се соодветни, релевантни и во сразмерен обем со конкретната цел, и тоа: краткотрајни повреди и здравствена состојба, вид на физичка повреда, времетраење на третман и последици за осигуреникот, степен на инвалидитет, трошоци за медицински третман, медицински препарати и ортопедски помагала и други лични податоци содржани во медицинското досие.

Овластените лица за обработка на здравствените податоци, освен техничките и организациски мерки за заштита на лични податоци предвидени со документацијата на ВИНЕР, преземаат и дополнителни мерки за заштита на личните податоци.

Поради специфичноста на податоците кои се содржани во Прашалникот за здравствена состојба на осигуреникот, истиот се проследува до клиентот заедно со плико, во кое се става Прашалникот по неговото пополнување. Затворениот плик се доставува до Винер.

 1. РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ

Личните податоци кои ги обработува ВИНЕР во сегментот на доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување, се чуваат во согласност со закон и само во траење кое е потребно за остварување на целта поради која се собрани.

Кога времето на чување на личните податоци е утврдено со закон, тие се чуваат во согласност со одредбите од тој закон. Кога личните податоци се собираат и обработуваат врз основа на договор, времето на чување е еднакво на времето на целиот период на важење на договорот, вклучително и роковите за гаранција и било кои други рокови кои произлегуваат од склучениот договор.

Кога во прашање е собирање и обработување на лични податоци по основ на изречна согласност на клиентот како осигуреник, податоците се чуваат до повлекување на согласноста,

 

односно до исполнување на целта заради која се собрани. Кога ќе се исполни целта заради која се обработуваат личните податоци на клиентот, истите ќе бидат избришани и во случај кога клинтот не побарал повлекување на дадената согласност.

Поконкретно:

 • Податоците кои се обработуваат со цел да се процени и утврди премијата на осигурување, за давање на понуда и за склучување на договор за осигурување/полиса се чуваат во текот на целото времетраење на договорот за доброволно здравствено осигурување и 10 години по престанокот на важење на договорот.
 • Податоците кои се обработуваат за контактирање, доставување на понуди и известување за призводите и услугите на осигурување, се чуваат во текот на целото времетраење на договорот за доброволно здравствено осигурување и 5 години по престанокот на важење на договорот или до отповикување на согласноста.
 • Податоците кои се обработуваат за испитување на задоволството на клиентот во тек на траење на договорот за доброволно здравствено осигурување, се чуваат во текот на целото времетраење на договорот за осигурување и 5 години по престанокот на важење на договорот или до отповикување на согласноста.
 • Податоците кои се обработуваат за статистички цели, заради следење на ризикот во текот на траење на осигурувањето, процена на ризикот при обновување или склучување на идни договори за осигурување, примена на актуарската дејност и откривање и/или спречување на измами во осигурувањето се чуваат во текот на целото времетраење на договорот за осигурување и 10 години по престанокот на важење на договорот.

ВИНЕР се обврзува дека личните податоци на осигуреникот внимателно ќе ги чува во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

 

 1. БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци што ги обработува ВИНЕР се чуваат во хартиена и во електронска форма. ВИНЕР применува технички и организациски мерки за заштита на личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и своите интерни акти, како за личните податоци што се чуваат во хартиена форма (досиеја кои се чуваат во посебни плакари обезбедени со клуч), така и за личните податоци кои се чуваат во електронска форма (информацискиот систем на ВИНЕР е заштитен со посебни технички и организациски мерки кои спречуваат ненамерно или намерно уништување, губење, оштетување, измена и неовластено откривање или неовластен пристап до личните податоци).

ВИНЕР се обврзува да ги заштитува личните податоци на клиентите кои се доставени со цел склучување на договор за осигурување, како и да ги преземе сите потребни активности за заштита на податоците од какво било неовластено откривање или злоупотреба.

Техничките и организациски мерки за заштита на личните податоци, утврдени во актите на ВИНЕР, кои се применуваат во однос на целокупното работење на ВИНЕР, се применуваат и во однос на заштитата на личните податоци на клиентите како осигуреници на доброволното дополнително или приватно здравствено осигурување.

По истекот на рокот за чување на личните податоци, односно по повлекување на согласноста од страна на клиентите без одлагање, неповратно и трајно, истите ќе бидат избришани односно уништетни (вклучително и сите фотокопии). Уништени односно трајно избришани ќе бидат и сите медиуми на кои се наоѓаат лични податоци чиј рок на чување е истечен.

Во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци, во рок од 72 часа ќе биде известена Агенцијата за заштита на личните подаотоци.

 

Ако постои веројатност дека нарушувањето на безбедноста на личните податоци ќе предизвика висок ризик за правата и слободите на клиентите чии лични податоци ВИНЕР ги обработува, без одлагање ќе бидат известени и клиентите.

Доколку има сомневање и за постоење на кривично дело, без одлагање ќе бидат известени надлежните органи МВР, ЈО.

 1. ПРАВА НА КЛИЕНТОТ

ВИНЕР гарантира остварување на сите права кои им припаѓаат на клиентите, а во врска со обработката на нивните лични податоци.

Клиентот во секој момент има право да побара од ВИНЕР:

 • потврда дали ги обработува неговите лични податоци или не,
 • пристап до неговите лични податоци кои се обработуваат,
 • исправка на неговите неточни или непотполни лични податоци,
 • бришење на неговите лични податоци,
 • ограничување на обработката на личните податоци,
 • пренос на личните податоци
 • поднесување на приговор

Право на пристап - Клиентот има право да поднесе барање за пристап до неговите лични податоци. Ова право му овозможува да добие информација за податоците кои се обработуваат за него и да провери дали податоците се точни и ажурирани.

Право на исправка - Ако клиентот открие дека личните податоци што за него ги обработува ВИНЕР не се точни или не се целосни, има право да побара нивна исправка. Клиентот обично станува свесен за неточните или нецелосни податоци, по остварување на правото на пристап.

Право на бришење - Клиентот има право да побара ВИНЕР да ги избрише неговите лични податоци ако податоците веќе не се потребни односно престанала целата заради која биле обработувани, ако клиентот ја повлекол согласноста за нивна обработка, ако податоците биле незаконски обработувани или повеќе не е исполнета правната основа за нивна обработка.

Право на ограничување на обработката – Клиентот има право да побара ВИНЕР да ја ограничи обработката на личните податоци. Ова право е алтернатива на правото на бришење на податоците и може да се оствари ако клиентот ја оспорува точноста на неговите лични податоци, во периодот додека ВИНЕР не ја потврди нивната точност, ако обработката е незаконита, но клиентот се спротивставува на бришењето, а наместо тоа бара ограничување на обработката или ако податоците веќе не му се потребни на ВИНЕР, но потребни му се на клиентот за остварување на неговите правни барања.

Право на преносливост на податоците - Клиентот има право да ги добие од ВИНЕР неговите лични податоци во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат и истите да ги пренесе на друг осигурувач, без попречување од страна на ВИНЕР на кој првобитно му ги дал. Ова право е применливо кога се врши обработка на лични податоци врз основа на согласност или договор и кога обработката се врши со автоматизирани средства.

Право на приговор - Клиентот има право на приговор врз основа на конкретна ситуација поврзана со него, ако обработката на неговите лични податоци се заснова на легитимен интерес, ако обработка на лични податоци се врши за цели на директен маркетинг и профилирање поврзано со директниот маркетинг или за цели на научни или историски истражувања или за статистички цели.

 

 

 

Кога личните податоци се обработуваат врз основа на изјава за согласност, клиентот има право на повлекување на дадената согласност, при што повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката која се изведувала до нејзиното повлекување. Повлекувањето на согласноста не предизвикува никакви негативни последици за клиентот.  По повлекување на согласноста за обработка на личните податоци, можеби ВИНЕР нема да може да им понуди одредени услуги ако тие услуги се од таква природа, без личните податоци на клиентот, да не може да бидат понудени (пример, без обработка на емаил-от на клиентот не може да се понудат услуги на известување по пат на емаил).

ВИНЕР се обврзува да одговори по однос на барањето на клиентот на кого се однесуваат личните податоци без непотребно одлагање, во рок од 30 дена од поднесување на барањето, односно најдоцна во рок од 3 месеци во случај на комплексност на барањето.

 

 1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 

Овластените лица кои вршат обработка на лични податоци за доброволно дополнително или приватно здравствено осигурување, должни се да постапуваат во согласност со овие правила, но и во согласност со документацијата за технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци.

Овие правила влегуваат во сила и се применуваат од денот на нивното донесување.

 

29.10.2020 година

 

Акционерско друштво за осигурување

ВИНЕР – Виена Ишуренс Груп Скопје

Офицер за заштита на лични податоци

За сите потребни информации поврзани со обработката на личните податоци можете да стапите во контакт со нашиот Офицер за заштита на лични податоци - Наташа Неделковска на телефон 078/489-936 или на адресата за е-пошта natasha.nedelkovska@winner.mk.

TOP