ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје активно учествува во
VIG Anti-fraud Project, кој започна во 2014 година преку одредени
Anti-fraud активности и кој целосно ќе биде имплементиран до крајот на 2020 година во рамки на целата групација.

   
Прикачи документи, слики или видеа од настанот кои сметате дека ќе помогнат во истражување на случајот.

ДЕФИНИЦИЈА НА ИЗМАМА

Намерни и нечесни прoпусти или нетoчни пренесувања на информации од страна на внатрешно или надворешно лице, со цел за финансиска придобивка.

Видови на измами

Измамите кај штетите може да се поделат на:

  • Настан кој е реален и навистина се случил но во моментот на случување возилото или предметот на осигурување не било осигурано.
  • Настан кој е целосно конструиран и измислен и се прикажува штета која е во целост монтирана.
  • Измами кои имаат за цел да само ја зголемат висината на обештетувањето.
TOP