• in Огласи

    ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА СТРУЧНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВО ОБЛАСТА НА ESG

    Опис: Обезбедување стручни и консултантски услуги од страна на експерт во областа на ESG/ Environmental, Social, and Governance како Консултант за потребите на Акци онерското друштво за осигурување ВИ Н ЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (Друштвото). Надворешниот консултант треба да обезбеди стручна и професионална помош на Друштвото, во областа...
TOP