ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

Неопходно е да имате Патничко осигурување кога излегувате од земјата, за да се заштите од сите потенцијални трошоци кои може да настанат од користење на медицинска помош во странство.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА

Вработените во компаниите и институциите можат да се осигураат од последици на несреќен случај и незгода, во текот на сите 24 часа од денот, без разлика дали се на работното место или вон него.

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Со изборот на полисата за доброволно здравствено осигурување, се стекнувате за можност на лекување на приватните здравствени институции со кои Винер има склучено соработка. Овој тип на осигурување во моментов е достапен само за колективи.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Ова осигурување е наменето за децата од предучилишна возраст, за учениците и студентите и ги штити во текот на 24 часа од последици на несреќен случај и незгода.

TOP