ОПШТА ОДГОВОРНОСТ

Предмет на осигурувањето од одговорност претставува законската одговорност на осигуреникот за штета што предизвикала смрт, повреда на телото или здравјето, како и оштетување или уништување на предмети на трети лица.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Со ова осигурување на Винер обезбедувате заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале во тек на извршување на Вашата професија.

УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОД

Осигурувањето на одговорноста од употреба на производ ги штити производителите од штета настаната со употреба на нивниот производ во случај кога производителот поради грешка во производот е предмет на парница за надомест на штетата.

TOP