АВТООДГОВОРНОСТ

Оваа полиса е неопходна за регистрација на возилото, а ја покрива одговорноста во случај кога ќе предизвикаш штета кон трето лице. Во тој случај осигурителната компанија ја презема одговорноста да ја надомести штетата во твое име.

КАСКО

Каско полисата го штити твоето возило од сите ризици кои му се закануваат и со оваа полиса можете да ја надоместиш секоја штета што би можела да предизвика голем финансиски трошок за доведување на возилото во првобитната состојба.

ЗЕЛЕН КАРТОН

Зелениот картон е неопходен за секое излегување со возило во странство. Оваа полиса е всушност продолжување на покритието на полисата за автоодговорност во странство.

ГРАНИЧНО ОСИГУРУВАЊЕ

Во случај кога странско возило треба да влезе во Македонија, а нема Зелен Картон, во тој случај може да извади т.н. Гранично осигурување кое ќе претставува покритие за возилото во периодот додека е во државата.

TOP