ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Со ова осигурување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД обезбедувате заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале во тек на извршување на Вашата професија. Осигурувањето од професионална одговорност е задолжително за голем број професии, а тенденцијата е оваа облигација да се прошири на сите регистрирани професии, како нужен предуслов за вршење на дејноста. Висината на покритието може да биде во рамки на законски предвидениот минимум или повисоко по желба на клиентот.

Зошто квалитетното осигурување од одговорност е неопходно?

Во случај на побарувања по основ на настаната штета, полисата на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Ви обезбедува финансиско покритие на побарувањата со што не дозволува да биде загрозено Вашето финансиско работење, а со тоа и опстанокот на Вашата фирма. Истовремено, ова осигурување Ви нуди и правна заштита од неосновани и претерани побарувања од страна на клиентот.

ПРОФЕСИИ ЗА КОИ Е ПОТРЕБНА ПОЛИСА ОД ОДГОВОРНОСТ

 • Адвокати
 • Стечајни управници
 • Извршители
 • Ревизори
 • Нотари
 • Проценители
 • Здравствени работници
 • Шпедитери
 • Туристички агенции
 • Сметководители
 • Проектанти
 • Геодети
 • Телохранители
 • Детективи
 • Агенции за обезбедување
 • Одговорност на работодавач
 • Одговорност од употреба на производ
Известување за измена - Одговорност од употреба на производИзвестување за измена - Одговорност на сметководителиИзвестување за измена - Одговорност на шпедитериИзвестување за измена - Одговорност на ревизориИзвестување за измена - Одговорност на работодавачИзвестување за измена - Одговорност на проектантиИзвестување за измена - Одговорност на нотариИзвестување за измена - Одговорност на менаџериИзвестување за измена - Одговорност на процесот на клинички испитувања на лековиИзвестување за измена - Одговорност на извршителиИзвестување за измена - Одговорност на геодетиИзвестување за измена - Одговорност на детективиИзвестување за измена - Одговорност на брокериИзвестување за измена - Одговорност на адвокатиИзвестување за измена - Одговорност на здравствени работнициИзвестување за измена - Одговорност на здравствени работници Т1/15Известување за измена - Одговорност од употреба на производИзвестување за измена - Одговорност на туристички агенцииИзвестување за измена - Одговорност на судски вештаци и проценителиИзвестување за измена - Одговорност на стечајни управители
Известување за измена - Одговорност од употреба на производИзвестување за измена - Одговорност на сметководителиИзвестување за измена - Одговорност на шпедитериИзвестување за измена - Одговорност на ревизориИзвестување за измена - Одговорност на работодавачИзвестување за измена - Одговорност на проектантиИзвестување за измена - Одговорност на нотариИзвестување за измена - Одговорност на менаџериИзвестување за измена - Одговорност на процесот на клинички испитувања на лековиИзвестување за измена - Одговорност на извршителиИзвестување за измена - Одговорност на геодетиИзвестување за измена - Одговорност на детективиИзвестување за измена - Одговорност на брокериИзвестување за измена - Одговорност на адвокатиИзвестување за измена - Одговорност на здравствени работнициИзвестување за измена - Одговорност на здравствени работници Т1/15Известување за измена - Одговорност од употреба на производИзвестување за измена - Одговорност на туристички агенцииИзвестување за измена - Одговорност на судски вештаци и проценителиИзвестување за измена - Одговорност на стечајни управители

МОЖЕ ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА И:

TOP