АСИСТЕНЦИЈА НА ПАТ

Помош на пат обезбедува бесплатна техничка помош на пат за клиентите на Винер Осигурување, што вклучува поправка на возило на пат (мали поправки што може да се направат на лице место), превоз на возило во случај на сообраќајна незгода или дефект или кога поправката не може да се изврши на на самото место, употреба на заменско возило, сместување во хотел или алтернативен превоз.

АСИСТЕНЦИЈА ДОМА

Асистенција дома е производ кој содржи услуги за техничка помош во случај на итни интервенции поради дефекти со водоводните и електричните инсталации како и оштетување на надворешните отвори на објектот (прозорци, врати).

TOP