ИМОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Популарно наречен ДОМАЌИНСКО, овој тип осигурување ги покрива штетите настанати на градежниот дел на стамбените објекти и приватни куќи, како и на стварите во нив, зависно од избраниот пакет.

ИМОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Осигурувањето на имотот на правни лица опфаќа повеќе сегменти од имотот на компаниите - градежниот дел, опремата, залихата и машините, со цел да понуди комплетна сигурност на бизнисот.

ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Осигурување со кое си сигурен дека твојот долгогодишен труд и вложувања нема да бидат залудни во случај на временска непогода која ќе ги зафати посевите и плодовите.

TOP