ДОМАШЕН ТРАНСПОРТ

Полиса за осигурување на пратките кои се транспортираат во рамки на домашниот транспорт.

МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

Полиса за осигрување на транспортот кој се извршува надвор од земјата со најразлични превозни средства.

ЦМР

Осигурувањето ЦМР е специјално креирано за нашите осигуреници кои се бават со извршување на транспорт, со обезбедени оптимални покритија од ризици и суми на осигурување кои одговараат на потребите и можностите на транспортерите.

TOP